Visie

Wie we kunnen en willen zijn voor u

Truweel is een groepspraktijk voor kinderen en jongeren die kampen met psychische moeilijkheden.
Ons team bestaat uit psychologen, psychotherapeuten en psychiaters die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en jongeren.

U kan bij ons terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en advies, psychiatrische en/of psychotherapeutische begeleiding.

Meer lezen…

Multidisciplinaire diagnostiek

Omdat er meer dan één discipline betrokken is bij het onderzoek wordt dit een multidisciplinair onderzoek genoemd. De bevindingen van het onderzoek leiden dan tot een multidisciplinaire diagnostiek.

Het doel van een diagnostisch onderzoek is om de gedragingen, gevoelens, of gedachten van uw kind of jongere beter te begrijpen en voor u te helpen verklaren.

Meer lezen…

Kennismakingsgesprekken

Tijdens de eerste gesprekken trachten we te komen tot een goed beeld van het kind of de jongere en haar/zijn leefomgeving.

Meer lezen…

Onderzoeksfase

Om een beter zicht te krijgen op de dynamiek van een kind of een jongere kan het zinvol zijn om bijkomend onderzoek uit te voeren.

Meer lezen…

Het adviesgesprek

Na afloop van de onderzoeksfase geven de kinder- en jeugdpsychiater en/of één van de psychologen de bevindingen weer in een gesprek met de ouders en eventueel andere verantwoordelijke volwassenen.

Meer lezen…

Therapie

Een therapeutisch traject start altijd met een basishouding van kijken, luisteren en uitgebreid in kaart te brengen wat het kind en zijn context of netwerk drijft. We vinden het hierbij ontzettend belangrijk om zowel het kind als ouders te beluisteren. Na een eerste verkenning kunnen we besluiten om eerst even alleen met de ouders aan de slag te gaan of om ouders en kind samen te zien. Soms besluiten we om ook een individueel traject met een kind/jongere aan te gaan. Dit steeds voortdurend in afstemming met ouders om samen te zoeken, te begrijpen en te ondersteunen. De intensiteit en frequentie van dit traject wordt op maat bepaald.

Meer lezen…