Multidisciplinaire diagnostiek

Omdat er meer dan één discipline betrokken is bij het onderzoek wordt dit een multidisciplinair onderzoek genoemd. De bevindingen van het onderzoek leiden dan tot een multidisciplinaire diagnostiek.

Het doel van een diagnostisch onderzoek is om de gedragingen, gevoelens, of gedachten van uw kind of jongere beter te begrijpen en voor u te helpen verklaren.

Meestal vertrekken we vanuit de problemen, de beperkingen van uw kind waarover u zich zorgen maakt. Maar vanzelfsprekend kijken we ook naar de sterktes, de krachtige kanten en brengen die eveneens in kaart. Zo komen we tot een globaal beeld van het functioneren van uw kind of jongere.

Een dergelijk onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een kinderpsychiater en een klinisch psycholoog. Soms vraagt dit ook de inbreng van andere disciplines zoals logopedie, kinesitherapie, andere medische specialisten.

We gebruiken daarvoor psychodiagnostisch onderzoeksmateriaal zoals testen, vragenlijsten, observatieschalen en interviews. De uitkomsten hiervan brengen we samen en op basis daarvan komen we tot een diagnostische uitspraak.

Vaak dienen we te spreken in termen van een vertraagde ontwikkeling bij kinderen en adolescenten. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een leerproblematiek, een onderliggende emotionele problematiek of een bedreigde ontwikkeling van de persoonlijkheid. De resultaten van het diagnostisch onderzoek bespreken we samen met de ouders. Daarbij formuleren we dan ook een advies rond verdere begeleiding.

In het verder gedeelte volgt een korte beschrijving van een mogelijk verloop.